VTC Enerji

V-Plant Manager, endüstriyel tesislerin ve elektrik üretim santrallerinin işletme, bakım ve enerji
yönetimini bütüncül bakış açısı ile ele alarak optimizasyon algoritmaları ile maliyet tasarrufu
sağlayan ve üretim santrallerinin iletim sistemi işletmecisi tarafından sunulan servislere dijital
olarak entegre olmasını sağlayan yazılım ürünüdür. 

V-Plant Manager, üretim, tüketim ve depolama karakterine sahip farklı türden varlıkların ilişkisel olarak tanımlanmasına imkan veren esnek bir tasarım sunar. Ölçüm noktaları ile fiziksel varlıklar ilişkilendirilerek tüm işletmeye ait enerji yönetimi stratejisinin belirlenmesinde sayaç ve tesis özelindeki parametreler ve kısıtlar aynı anda değerlendirilir ve optimum plan hazırlanır.

Üretim santrallerinin ve sanayi tesislerinin gün öncesi ve gün içi planlamalarının piyasa işlemlerine anlık olarak yansıtılması için V-Market ürünü ile entegre olarak çalışır.

Aynı ölçüm noktası altında hem üretim hem tüketim yapılan tesislerin gün öncesi planlarının oluşturulması aşamasında tüketim tahmini değerleri için V-Forecast ürünü ile entegre olarak çalışır.

Brüt elektrik üretimi, iç ihtiyaç, sıcaklık ve basınç gibi üretim santrallerine ait anlık telemetri verilerinin ölçülmesi ve maliyetlerin dinamik olarak hesaplanabilmesi için V-Sensor ile entegre olarak çalışır.

Ürün Özellikleri

Varlık Yönetimi

Üretim santrali, tüketim tesisi, depolama ünitesi gibi farklı karaktere sahip varlıklar ağaç yapısı ile en üst seviyeden en alt seviyeye kadar tanımlanarak birbirleri ile ilişkilendirilebilir. Sistem tarafından sunulan sınıflandırma seçeneklerine ek olarak kullanıcılar kendi etiketlerini oluşturabilir ve buna göre varlıklarını sınıflandırabilir.

Sayaç Yönetimi

Maliyet optimizasyonu ve gün öncesi elektrik üretim ve tüketim planlamasına etki eden ölçüm noktaları varlıklarla ilişkili olacak şekilde sisteme tanımlanır. Hem elektrik hem de doğal gaz sayaçları ve bu sayaçların sahip oldukları tarife ve sistem kullanım bedelleri sisteme tanımlanabilir.

EPDK tarafından yayımlanan tüm yönetmelik ve regülasyonlara uyum için ölçüm noktası seviyesinde sistemsel olarak kontrol edilmesi gereken sözleşme gücü, maksimum elektriksel güç, çekiş ve veriş yönünde uygulanan kısıtlar, teşvik ve garanti ödeme şartları gibi tüm değişkenler sisteme tanımlanır ve yapılan planlamalarda sistemsel olarak kontrol edilerek olası hataların önüne geçilir.

EAK ve KGÜP Bildirimleri

Tanımlanan varlıklardan emre amade kapasite ve gün öncesi üretim planı bildirme yükümlülüğü olan noktalar için web servis entegrasyonları ile otomatik olarak EAK ve KGÜP değerleri bildirilir. Bildirimler sırasında santraller için tanımlanmış arıza durumları dikkate alınarak bildirimler düzenlenir.

Gün öncesi piyasası ve ikili anlaşmalara göre belirlenen ilk planın devamında gün içi piyasasında gerçekleşen eşleşmeler takip edilir. Herhangi bir eşleşme gerçekleşmesi durumunda iletilen KGÜP değeri web servis entegrasyonu ile otomatik olarak revize edilir. Bir piyasa katılımcısı altında birden fazla santralin bulunduğu senaryolar için her bir santralin olası maruz kalacağı üretimden sapma tutarları (KÜPST) dikkate alınarak toplam bedeli minimize edecek algoritma ile KGÜP revizyonları yapılır.

Maliyet Yönetimi

Sahip olunan varlıklar için sabit ve değişken tüm maliyetler sisteme tanımlanabilir. Değişken maliyetlerden EPDK tarafından yayımlanan tarifeler ile ilişkili olanlar sistem tarafından açıklanma tarihlerinde otomatik olarak güncellenir. Ek olarak V-Sensor ile birlikte kullanım durumunda ölçüm değerlerine göre değişen maliyetler sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Maliyetler farklı döviz türlerinde sabit değerler olarak girilebilir. Bu durumda sistem TCMB tarafından açıklanan ilgili günün kur değeri ile maliyet değerlerini hesaplar. Varlık tanımlarında birim elektrik üretimi için harcanması gereken yakıt miktarı gibi farklı bir değişkene bağlı parametreler belirlenebildiği için bu kaynakların maliyet hesaplarında ilgili yakıt sayacının tarife bilgileri dikkate alınarak dinamik olarak maliyet hesaplaması yapılır.

Optimizasyon

Gün öncesi üretim planlamasının maliyet yönetiminde belirlenen parametre ve varlık tanımında belirlenen kısıtlara göre oluşturulabilmesi için sistem optimizasyon algoritmalarını kullanır. Elektrik piyasaları gün öncesi tekliflerinde santrallerin kısıtları ve işletmelerin gelir beklentilerine göre farklı kırılımlarda teklif iletilmesini desteklemektedir.

V-Plant Manager ürünü de bu yapıya uygun olarak ilgili piyasa katılımcısına ait tüm varlıkları aynı anda değerlendirerek teklif kırılımlarını otomatik olarak hesaplar ve bu bilgileri V-Market ürününe iletir. V-Market ürününün kullanılmadığı durumda hesaplanan değerler API üzerinden sorgulanabilir ya da sistemden excel olarak dışarıya aktarılabilir. Resmi tatil, planlı bakım gibi istisna zamanlarında optimizasyon kuralları opsiyonel olarak devre dışı bırakılarak teklifler standart bir formatta oluşturulabilir. Bunun yanında uzun süreli belirlenen politikalar için de optimizasyon belirli santraller için kısmen ya da tüm santraller için tamamen devre dışı bırakılabilir. Santrallerin teknik altyapılarına göre değişen start-up maliyeti, maksimum güç üretim değerine ulaşması için gerekli süre gibi gelişmiş kısıtların sisteme tanımlanması durumunda optimizasyon algoritması bunlara göre modelleme yaparak ideal üretim planını hazırlar. Bunun yanında farklı üretim kaynakları için eş yaşlandırma uygulanmak istenmesi durumunda toplam çalışma saatleri kayıt altına alınarak üretim planları hazırlanırken çalıştırılması gereken varlıklar bu kısıta göre belirlenir.

Gün İçi Operasyonları

Gün içerisinde tüketim ya da üretim planında herhangi bir nedenle değişiklik olması durumunda operatörler ilgili değişikliği ekranlar üzerinden yapar. Bu değişiklik neticesinde piyasa işlemleri pozisyonu ile arada kalan fark kadar alış veya satış yönünde emir V-Market ürününe otomatik olarak iletilir. Üretim planında yapılacak değişikliklerin yanı sıra maliyet kırılımlarını etkileyen herhangi bir parametrenin ya da tarifenin değişmesi durumunda da santralin optimum üretim planını değiştirmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda sistem optimum plan ile mevcut plan arasındaki fark kadar alış veya satış yönünde emiri V-Market ürününe otomatik olarak iletir.

Bakım ve Arıza Yönetimi

Planlı ve plansız tüm bakım ve arıza kayıtları sisteme tanımlanabilir. Planlı bakımların tanımlanması durumunda etkilenen saatler için gün içi piyasa işlemleri ve olası eşleşme durumları neticesinde KGÜP revizyonları sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Bakım ve arızaların kategorize edilmesi ve türlerine göre sınıflandırılması için sistem hazır etiketler sunar. Kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre bu sınıflandırmayı değiştirebilmesi için yeni etiket tanımlamasına imkan verilir. Böylece bakım ve arızalar “Motor arızası”, “Yüksek rüzgar hızı” gibi etiketlerle tesis bazında özelleştirilebilir. V-Sensor ile birlikte kullanılması durumunda varlıkların hedef değerlerinden belirlenen eşik değeri üzerinde sapması durumunda sistem operatörlere otomatik bildirimde bulunarak olası arıza durumları için ön bildirimde bulunur. Kullanıcının olası arıza bildirimini teyit etmesi ve etkilenecek tahmini saat sayısını bildirmesi durumunda gerekli güncellemeler sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

Operasyon Yönetimi

Tüm işlemlerin profesyonel hizmet olarak alınması talep edilen durumlarda 7/24 hizmet veren operasyon ekibi tüm süreci yürütebilir. Böylece işletmeler ana süreçlerine odaklanırken tüm operasyonlar VTC Enerji tarafından sorunsuz bir şekilde yürütülür.

Ürün Faydaları

• Tesisler için bütüncül enerji yönetimi 
• Piyasa işlemleri ile tam entegrasyon
• Optimizasyon algoritmaları ile maliyet tasarrufu
• Kullanıcı dostu tasarımı ile hızlı ve hatasız işlem kabiliyeti
• Web tabanlı tasarımı ile tüm cihazlardan erişim imkanı
• Kolay kurulum ile düşük yatırım maliyeti

Kimler Kullanabilir?

Videolar

Müşteri Yorumlarımız

V-Plant Manager hakkında bilgi almak ister misiniz?

    Müşteri Yorumlarımız