VTC Enerji

II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Yayınlandı!

enerji verimliliği eylam planı

II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Yayınlandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 10 stratejik amaç ve 23 hedefin belirlendiği “Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı” yayınlandı.

Hazırlanan Eylem Planında sanayi ve teknoloji, bina ve hizmet, enerji, ulaştırma, tarım, ortak konular, start-up ve dijitalleşme olmak üzere toplam 7 kategoride 61 eylem ve 265 faaliyete yer verildi.

Hazırlanan Eylem Planı birçok önemli maddeyi içermektedir. Eylem Planında öne çıkan maddelerin bazıları ise;

????Eylem Planının hayata geçirilmesiyle birlikte 2030 yılına kadar enerji tüketimi %16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunulacak.

????Hedeflere ulaşmak için kamu ve özel sektör birlikte 2030 yılına kadar 20,2 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştirecek. Bu yatırımlar sayesinde, 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlanmış olacak.

????Bu belge ile Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2023 yılı değerine göre %15 azaltılması ve 2024-2030 döneminde toplamda 37,1 MTEP birincil enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.

????2024-2030 yılları arasında 20,2 milyar ABD Doları enerji verimliliği yatırımı yapılması ve kümülatif olarak 37,1 MTEP birincil enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.

????Öngörülen 20,2 milyar ABD Doları yatırımın 5 milyar ABD Doları kamu tarafından vergi ve teşvik programlarıyla sağlanacaktır.

????VAP uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ve destek miktarının artırılması için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.

????Nesnelerin interneti, akıllı sensörler ve açık veri platformları başta olmak üzere enerji verimliliğini artıracak ve/veya enerji performansının izlenmesine katkı sağlayacak dijital teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına destek olunacak.

????Döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda endüstriyel simbiyoz, atık ısı geri kazanımı, atıkların tekrar ikinci hammadde olarak kullanılması gibi kaynak ve enerji verimliliği projeleri için destek sağlanacak.

????Isı kullanan büyük endüstriyel tesislerde kojenerasyon sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destekler sürdürülecektir.

????Atık ısı geri kazanım sistemlerinden üretilen elektriğin mevzuatla tanımlanmış belli bir yüzdesinin, belirli bir süre boyunca ve formülle garanti edilmiş bir fiyat aralığından piyasaya satılması için modelleme, analiz ve değerlendirme çalışması yapılacaktır.

????Elektrik motor ve değişken hız sürücü sistemlerinde (fan, pompa vb.) enerji verimliliğinin geliştirilmesine yönelik etki analizleri yapılacak ve gelişim alanları belirlenerek tasarruf potansiyelinin kazanılması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülecektir.

????Aydınlatmadaki enerji verimliliği projelerinin EPS ile uygulanması özendirilecektir.

????Termik santrallerde toplam verimliliğin artırılması ve konutlarda düşük karbonlu ısıtma- soğutmanın yaygınlaştırılması amacıyla atık ısının ve ara buharın bölgesel ısıtmada kullanım potansiyeli ortaya konulacaktır. Santrallerde atık ısı odaklı enerji etütleri yapılacaktır.

????Yeşil dönüşüm çalışmaları veya sürdürülebilirlik odağında (kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, simbiyoz, sera gazı emisyon hesabı, ETS ve karbon fiyatlandırma vb.) faaliyetler içeren projelerde enerji yöneticilerinin sürece dahil edilmesi için adımlar atılacaktır.

Ulusal Enerji Planının tamamını okumak için :

https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyurular//T%C3%BCrkiyeninEnerjiVerimlili%C4%9Fi2030StratejisiveIIUlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1_202401121500.pdf

a