VTC Enerji

A

Atık Isı

Mevcutta bulunan aktif gücün zaman ile çarpımından elde edilen elektrik enerjisini ifade etmektedir.

Aktif Enerji

Aktif enerji elektrik şebekesinden çekilen ve fiziksel işe dönüşen enerjidir.

B

Blok Teklif

Enerji piyasalarında birden fazla ardışık saat için geçerli, kapsadığı zaman dilimi için ortalama fiyat ve miktar bilgilerini içeren aktif elektrik enerjisi alış ve satış teklifleridir.

D

Dağıtık Enerji

Dağıtık enerji, düşük veya orta gerilim düzeyinde tüketiciye yakın dağıtım hattına bağlı veya bağımsız olarak çalışan bir üretim şeklidir.

Dağıtım Bedeli

Enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedelidir.

Dağıtım Bölgesi

Elektrik Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenmiş dağıtım lisansında tanımlanan bir bölgeyi ifade etmektedir.

Dengeden Sorumlu Grup

Piyasa katılımcılarının, Piyasa İşletmecisine bildirmek suretiyle oluşturdukları ve grup içinden bir piyasa katılımcısının grup adına denge sorumluluğuna ilişkin yükümlülükleri üstlendiği grubu ifade eder.

Dengeleme Güç Piyasası

Arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacına hizmet etmek üzere, 15 dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasasıdır.

Dengeleme Mekanizması

İkili anlaşmaları tamamlayıcı nitelikte ve gün öncesi dengeleme ile gerçek zamanlı dengelemeden oluşan faaliyetlerdir.

Dengeleme Nedir

Elektrik enerjisi arz ve talebini dengede tutmak amacıyla yürütülen faaliyetlerdir.

E

EIC (Etso) Kodu

Enerji tanımlama kodudur. EIC kodları sayaç özelindedir. Bir kod yalnızca bir sayaç için ifade edilebilmektedir.

Enerji Yöneticisi

Enerji yöneticisi; binalarda ve endüstriyel işletmelerde enerji yönetimi ile ilgili olan görevleri yerine getirmekle sorumlu kişidir. Enerji tüketen sistemlerin idaresi, yönetimi ve organizasyonuyla ilgilenirler.

EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG'nin optimum fiyat ve kalitede olması amacı güden kuruluştur.

EPİAŞ

Açılımı, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'dir. Enerji piyasalarının işletilmesi, uzlaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve piyasa katılımcılarına alacak-borç bildirimlerinin hazırlanması faaliyetlerini yürütür.

G

Gerçek Zamanlı Dengeleme

Gün içi piyasasında yapılan dengeleme işlemleridir. Elektriğin fiziki teslimatından 1 saat öncesine kadar dengeleme yapılabilmektedir.

Gün İçi Piyasi (GİP)

Gün öncesi piyasasında değerlendirilemeyen kapasitelerin eş zamanlı olarak değerlendirilebildiği piyasadır.

Gün Öncesi Dengeleme

Gün Öncesi Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerdir.

Gün Öncesi Fiyat

Gün öncesi planlama kapsamında belirlenen nihai piyasa takas fiyatlarıdır.

Gün Öncesi Piyasi (GÖP)

Elektriğin fiziki teslimatından bir gün önce elektrik ticareti ve dengeleme için kullanılan piyasadır.

Gün Öncesi Üretim / Tüketim Programı (GÜP)

Elektriğin fiziki teslimatından bir gün önce tahminlere dayalı oluşturulan üretim tüketim programlarıdır.

I - İ

I-REC Sertifikası

Elektriğin yenilenebilir enerji ile üretildiğini belgeleyen sertifikadır.

ISO 50001 Sertifikası

Enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını sağlar.

İkili Anlaşma

Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında veya lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisinin alınıp satılmasına dair yaptığı ticari anlaşmalardır.

K

Karbon Ticareti

Piyasa temelli bir araç ve ülkelerin azalttığı sera gazı salımlarının sertifikalandırılması ile bu sertifikaların piyasalarda alım satımının yapılması esasına dayanmaktadır. Sera gazları içerisinde karbondioksit oranının fazla olması nedeniyle karbon ticareti olarak adlandırılır.

Kojenerasyon

Elektrik enerjisi ve ısıl enerjinin bir arada üretildiği sistemdir.

O

OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi)

Enerji ölçüm cihazlarından tüketim, teşhis ve durum verilerini otomatik olarak toplama ve bu verileri faturalandırma, sorun giderme ve analiz için merkezi bir veritabanına aktarma teknolojisidir.

P

Piyasa Katılımcısı

Enerji ticareti amacıyla piyasada bulunan lisans sahibi tüzel kişilerdir.

Piyasa Yönetim Sistemi

Dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla, piyasa işletmecisi, sistem işletmecisi, piyasa katılımcıları ve sayaçların okunmasından sorumlu iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin kullanımına sunulan uygulamalardır.

PTF Nedir

Piyasa Takas Fiyatı, Gün Öncesi Piyasası'nda EPİAŞ'a iletilen tekliflerdeki arz ve taleplerin eşleştiği noktada oluşan fiyattır.

R

Reaktif Bedel

Reaktif enerji işe yaramayan kayıp enerji olarak adlandırılmaktadır. Reaktif bedel ise, reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı ile hesaplanmaktadır.

S

Serbest Tüketici

Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişi.

SMF Nedir

Dengeleme Güç Piyasası'nda net talimat hacimine karşılık gelen teklifin fiyatıdı

T

Talep Tahmini

Sistemi kullanan işletmeci tarafından günlük olarak web sitelerinden duyurulan saatlik tüketim öngörüleridir.

Tedarikçi

Elektriğin son tüketiciye ulaşmasından sorumlu lisans sahibi tüzel kişilerdir.

TEDAŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi. Türkiye'de elektrik enerjisinin; dağıtımından ve perakende satışından sorumlu iktisadi devlet teşekkülü.

TEİAŞ

Açılımı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'dir. Türkiye'de TEİAŞ tarafından yürütülen iletim faaliyeti, üretilen elektriğin tüketiciye dağıtımını sağlayan ve dağıtım şebekesine aktarımından sorumludur

TEP Nedir

Ton Eşdeğer Petrol, enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlamaktadır. Karşılığı 10 milyon kcal'dir.

U

Uzlaştırma

Gün öncesi piyasası, gün içi piyasası, dengeleme güç piyasası ve enerji dengesizliğinden doğan alacak ve borç miktarlarının hesaplanmasını kapsar.

Uzlaştırma Dönemi

Uzlaştırma işlemleri için esas alınan zaman dilimleridir. İlgili uzlaştırma dönemi 1 ay öncesindeki üretim tüketim verilerine esasen gerçekleşmektedir.

Uzlaştırmaya Esas Veriş - Çekiş Miktarı

Her bir piyasa katılımcısına ilişkin uzlaştırma hesaplamalarının yapılabilmesi amacıyla, piyasa katılımcıları tarafından tanımlanarak piyasa yönetim sistemi aracılığıyla kaydı yapılan aktif elektrik enerjisi üreten ya da tüketen birimlerdir.

Y

YAL Nedir

Yük alma, sistemde enerji açığı olduğunu, yani arzın talebi karşılamadığını ifade eder.

YAT Nedir

Yük atma, sistemde enerji fazlası olduğunu, yani arzın talepten fazla olduğunu ifade etmektedir.

YEKDEM

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın piyasaya birim maliyet olarak yansıyan ilgili aydaki fiyatı.
a