VTC Enerji

Mevcut durumda makine ve teçhizatın enerji verimlileri ile değiştirilmesi ve proses düzenlemesi gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması (elektrik üretimi hariç) gibi konulardaki çözümler ifade eder.

Gönüllü Anlaşma herhangi bir enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi alanında; enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, modifikasyon, rehabilitasyon ve süreç geliştirme gibi yollarla tasarruf sağlanması, gereksiz enerji kullanımının, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda çözümleri içeren çözümleri ifade eder.

5. Bölge Teşvikleri; mevcut durumda makine ve teçhizatın enerji verimlileri ile değiştirilmesi ve proses düzenlemesi gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması (elektrik üretimi hariç) gibi konulardaki çözümler ifade eder.

5. BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANAN FİRMALAR

Mevcut duruma göre en az %15 enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, 500 TEP ve üzeri enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi işletmelerinde yatırımlar, bölgeye bakılmaksızın 5. Bölge yatırımlarına sağlanan teşviklerden  yararlandırılmaktadır.

Faydalanılacak teşvikler, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisidir.

Enerji verimliliği yatırım projelerinin, 5. Bölge Teşvikleri kapsamında değerlendirilmesini isteyen kuruluşlar için başvuru adresi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Bakanlık ise projenin enerji verimliliği açısından uygunluğunu değerlendirmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bünyesinde yer alan Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına danışır.

5. BÖLGE TEŞVİKLERİNE BAŞVURU ŞARTLARI VE AŞAMALARI

Kuruluşların enerji verimliliği yatırım projelerini başvuru yazısı ve ekleri ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletmeleri gerekir. 

Başvuruda İstenen Belgeler

Başvurunun “Enerji Verimliliği Yatırım Projesi” kapsamında değerlendirilebilmesi için işletmelerden aşağıda belirtilen belgeler istenir.

 • Yıllık 500 TEP ve üzeri enerji tüketimi olduğunu gösteren belge
  • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmiş olduğunu gösteren belge
  • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesi
  • Enerji Verimliliği Yatırım Projesi
  • Makine teçhizat listeleri

Başvuru dosyasında sunulan tüm belgelerin her sayfası için olması gerekenler;

 • Başvuru sahibi tüzel kişiyi temsil yetkisine sahip üst yönetici tarafından paraflanır.
  • Paraflanan sayfalara paraflayanın isim kaşesi ile endüstriyel işletmenin mührü basılır.

Yıllık 500 TEP ve Üzeri Enerji Tüketimi Olduğunu Gösteren Belge

Başvuru tarihinden önceki üç yıl itibariyle işletmenin yıllık toplam enerji tüketimini gösteren belgelerdir. (Örnek; 2020 yılında başvuruda bulunan işletme 2017, 2018 ve 2019 yılına ait tüketim verilerini gönderecektir.)

500 TEP ve üzeri enerji tüketimi olan işletmelerin;

 • Enerji yöneticisi görevlendirildiğine,
  • Bakanlık veri tabanına kayıtlı olduğuna,
  • Yıllık enerji tüketimine yönelik bildirimlerin yapıldığına dair yükümlülüklerini başvuru tarihi itibariyle yerine getirmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 50.000 TEP ve üzeri enerji tüketimi olan işletmeler için enerji yönetim birimi kurulması gerekmektedir.

Enerji Verimliliği Yatırım Projesi

Uygulanması Öngörülen Projenin;  
 • Genel amacının, kapsamının, hedeflerinin ve hesaplamalarının yer aldığı proje dosyası,  “sanayi” sektöründe yetkili şirket VTC Enerji tarafından hazırlanır. 
 • Proje uygulaması öncesi makine ve teçhizatta üretilen ürün/çıktı miktarlarının ve harcanan enerji tüketimlerinin, kalibrasyonlu ve etiketlenmiş cihazlar ile yapılmış ölçümlere dayandırılması gerekmektedir. 
 • Projenin, uygulama sonrasında üretim miktarı, ürün cinsi, hava ihtiyacı, ısıtma yükü ve soğutma yükü gibi enerji tüketimi hariç her koşulun aynı olması şartı aranır. 
 • Mevcut duruma göre en az %15 enerji tasarrufu sağlaması istenir. 
Değerlendirme süreci ise ön inceleme ve değerlendirme süreçlerini kapsar. Yerinde inceleme çalışmaları, hesaplamalara göre projenin enerji verimliliği kriterini karşılayıp karşılamadığına dair “Gerçekleşme Raporu” hazırlanır ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilir. 5.Bölge Teşvikleri hakkında detaylı bilgi almak ve teşviklerden yararlanmak için tıklayınız.

GÖNÜLLÜ ANLAŞMALARDAN YARARLANAN FİRMALAR

Herhangi bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde referans enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Bakanlık ile anlaşma sağlamaktadır.

Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren endüstriyel işletmenin, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30’u, 1.000.000 TL’yi aşmayacak şekilde desteklenmektedir.

Enerji verimliliği yatırım projelerinin, Gönüllü Anlaşma kapsamında değerlendirilmesini isteyen kuruluşlar için başvuru adresi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Gönüllü Anlaşma başvuruları her yıl Mayıs ayında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından kabul edilmektedir.

GÖNÜLLÜ ANLAŞMA DESTEĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI VE AŞAMALARI

Gönüllü Anlaşma Yapacak firma “Gönüllü Anlaşma Başvuru Formu” ile birlikte posta ve mail üzerinden Bakanlığa başvurulur.

Gönüllü Anlaşma Desteklerinden Yararlanmak İsteyen Endüstriyel İşletmelerin Aşağıdaki Şartları Sağlamaları Esastır:

 • Sanayi veya Ticaret Odasına bağlı olması,
 • Bakanlık veri tabanına kayıtlı olması,
 • Enerji yöneticisi görevlendirmesi,
 • Son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketim ortalamasının 500 TEP veya üzeri olması,
 • Enerji tüketim bilgilerinin Bakanlık veri tabanına girilmesi,
 • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre noter onaylı TÜRKAK Akrediteli belgeye sahip olmak veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı belge sunması,
 • Kojenerasyon sistemlerine ait proje başvurularında, “Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi” almış olması gereklidir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • İzleme formunu onaylayan kişilerin, tüzel kişiyi temsil etiğini gösteren imza sirküleri,
 • Üretim bilgileri verilen yıla ait yeminli mali müşavir tarafından onaylı gelir tablosu,
 • İzleme yılı içerisinde endüstriyel işletmede tüketilen elektrik enerjisi ve katı, sıvı ve gaz yakıtlara ait tüm faturaların yeminli mali müşavir tarafından onaylı suretleri,
 • Üretim Bilgileri tablosunu ve enerji faturalarını onaylayan yeminli mali müşavirin bağlı olduğu odadan alınmış faaliyet belgesi,
 • Endüstriyel işletmede kullanılması durumunda kalorifik değerler ve çevrim katsayıları Tablosunda yer almayan yakıtların kalorifik değerlerini gösteren laboratuvar analizleri,
 • İzleme yılı içerisinde uygulaması tamamlanan projeye ait bilgilerin ilgili alanlara sığmaması durumunda projeye ait bilgileri içeren dokümanlar,
 • Kojenerasyon Tesisi, Atık Yakma Tesisi veya Yenilenebilir Enerji Tesisi’nin izleme yılında işletmeye alınması halinde işletmeye alındığını gösteren resmi onaylı belgeler,
 • Kojenerasyon tesisin izleme yılı içerisinde işletmeye alınması halinde destek kapsamında değerlendirilebilmesi için;
 • “Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de tanımlanan kriterlere sahip olduğunu gösterir bilgi ve belgeler
 • Toplam maliyetinin yüzde yetmişten fazlasını oluşturan kısımlarının yurt içinde yapılan imalatlarla karşılandığını gösteren yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış belgeler.

Enerji Yoğunluğu ve Enerji Yoğunluğunu Azaltma

 • Gönüllü Anlaşma Sürecinde; Başvuru Belgelerin Hazırlanması, Süreç Takibi, “Endüstriyel İşletmede İzleme Dönemi İçerisinde Uygulanması Öngörülen Projelerin Özet Tablosu” ‘nda yer alan Geri Ödeme Süresi, Toplam Enerji Tasarrufu gibi maddelerin hesaplanarak doldurulması aşamasında endüstriyel işletmeye “sanayi” sektöründe yetkili şirket VTC Enerji tarafından destek sağlanır.
 • ISO 50001 Sürecinde Hizmet Sağlayıcılığı Hizmeti VTC Enerji tarafından sağlanır.
 • Kojenerasyon tesisi verimliliklerinin belirlenebilmesi için fizibilite çalışmaları konusunda endüstriyel işletmeye VTC Enerji tarafından destek sağlanır.
 • VTC Enerji Endüstriyel işletmeye, Enerji Yoğunluğunun azaltılası aşamasında; enerji yoğun ekipmanlarda ölçüm, değerlendirme ve verimlilik artırıcı projelendirme aşamalarında fırsatlar tanımaktadır. Enerji yoğunluğunu azaltma adına yapılan enerji verimliliği çalışmaları enerji yoğunluğunu azaltma aşamasında endüstriyel işletmeye büyük tasarruf imkanları sağlamaktadır.Gönüllü Anlaşma Destekleri hakkında detaylı bilgi almak ve desteklerden yararlanmak için tıklayınız.

İlgili Yazılarımız

5.Bölge Teşvikleri ve Gönülleri Anlaşması hakkında detaylı bilgi almak
için formu doldurun.