VTC Enerji

2024 Yılı YEKDEM Başvurularına İlişkin Duyuru

2024 Yılı YEKDEM Başvurularına İlişkin Duyuru

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) gereği hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği), 01/10/2013 tarihli ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. YEKDEM Yönetmeliği’nin 5. maddesi, YEK Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) yapılacak başvuruları düzenlemektedir.

2024 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 30 Kasım 2023 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular, elektronik ortamda yapılmalıdır. Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bu başvuruları muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi olarak yetkilendirdikleri gerçek kişiler aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. Bu yetkilendirmenin yapılabilmesi için yetkilendirilen kişi veya kişilere ait yetki belgeleri, aslı veya noter onaylı bir nüshası ile birlikte Kuruma sunulmalıdır.

Eğer daha önce Kuruma sunulan yetki belgeleri değiştirilmek istenirse veya bu yetkililerin yetki süreleri sona ererse, yeni yetki belgelerinin aynı şekilde Kuruma sunulması gerekmektedir.

Başvurular elektronik ortamda yapılmalıdır, elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemleri için belirli bir Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu incelenmelidir.

Başvuru dilekçesinin başvuru yapmaya yetkili kılınan kişi tarafından elektronik ortamda imzalanması gerekmektedir. İmzalanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Birden fazla kişinin yetkilendirilmesine izin verilse de, müşterek imza ile başvuru yapılamayacaktır.

YEKDEM başvuruları, Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu, YEKDEM Yönetmeliği ve elektrik piyasası mevzuatı hükümlerine göre incelenmektedir.

YEKDEM’den yararlanmak isteyenlerin üretim tesislerinin belirli şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu şartlar, işletmeye alma tarihi ve geçici kabulü ile ilgilidir.

Son olarak, 2024 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen kişilerin, başvurularını sonlandırmak istemeleri durumunda, bu taleplerini en geç 30 Kasım 2023 tarihine kadar yazılı olarak Kuruma iletmeleri gerekmektedir. Kurum, dosya kontrolü veya eksiklik bildirimi yapmayacak, başvuruların tam ve eksiksiz olup olmadığını tespit edecek ve sadece bu başvuruları değerlendirecektir.

Detaylı bilgi için
https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/4-13164/2024yiliyekdembasvurularinailiskinduyuru

a